May 26, 2012

The potatoes have started to come up.
Potatisen har börjat komma upp.

 I transplanted two spindly azaleas that were in an old flowerbed by the house.
Jag flyttade hit två azaleor som stod i en gammal rabatt vid huset.

 I'd like the well to be a main feature of the garden, so I'm digging it out.
Jag vill att brunnen ska synas och bli en del av trädgården, så jag håller på att gräva ut den.
 It feels like I've filled the wheelbarrow with roots a hundred times by now!
Det känns som jag fyllt skottkärran med rötter hundratals gånger nu!
This is where I make nettle and comfrey juice.
Här gör jag nässel coh vallört vatten.

May 25, 2012

Most of my seedlings are growing very quickly now.
De flesta växterna jag sådde växer väldigt snabbt nu.


May 21, 2012

It's so warm and dry that I've had to water the seeds I've sown in the garden. Murre the cat is just making sure everything is done properly.
Det är så varmt och torrt att jag har varit tvungen att ha vattenspridaren på, för fröna jag sått på friland. Murre kontrollerar att allt går som det ska:

May 18, 2012 The seating area is finished. My Dad helped me move the heaviest rocks.
Sittplatsen är klar. Jag fick hjälp av min pappa att flytta dom största stenarna.
 We collected some horse manure from the neighbour down the road.
Vi hämtade hästgödsel från grannarna.

May 8, 2012

This last week I've made these two beds, which aren't in the main garden area.
Senaste veckan har jag gjort dom här två rabatterna, som är utanför det andra trädgårdsområdet.

 I dug up the turf and moved it...
Jag grävde upp gräset och flyttade det...
 ...here:
...hit:
 In the main garden I've been focusing on getting the edge borders done, and filling the finished beds with soil.
Jag har försökt få klart de yttre kanterna av trädgården, och så har jag fyllt på jord i alla rabatter som är färdiga.

May 7, 2012

It's now warm enough for my seedlings to be outdoors during the day.
Nu är det varmt nog för mina växter att stå ute på dagarna.

Early May

Spring is finally properly here.
Äntligen är våren här på riktigt!

 All over the garden hundreds of Lily of the valley are shooting out of the ground.
Över hela trädgårdsområdet kommer liljekonvalj.